၁။ ေပးႏုိင္ခဲေသာ ပစၥည္းကို ေပးရဲ၏။
၂။ ျပဳႏုိင္ခဲေသာ အမႈကို ျပဳရဲ၏။
၃။ သည္းခံႏိုင္ခဲေသာ ျပႆနာကို သည္းခံရဲ၏။
၄။ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခဲ၏။ ပြင့္လင္း၏။
၅။ ဇနီး ခင္ပြန္း၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈကို သိမ္းဆည္း၏။
၆။ ရန္ဘယာရွိေသာအခါ ဇနီးအား မစြန္႔ပယ္၊ ရဲ၀ံ့၏။
၇။ ဥစၥာခ်ဳိ႕တဲ့ ကုန္ခန္းသျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အရြယ္လြန္သျဖင့္ လည္းေကာင္း မၿငိဳျငင္၊ မထီမဲ့ျမင္ မျပဳေသာ

ခင္ပြန္းေကာင္းခ်စ္သူ.....


ခ်စ္သူ ခင္ပြန္းျမတ္

၁။ မပ်င္းရိ၊ လုံ႔လႀကီး၏။
၂။ ၾကမ္းတမ္းမႈ မရွိ၊ ခ်ဳိသာ၏။
၃။ စဥ္းလဲမႈမရွိ၊ ေျဖာင့္မွန္၏။
၄။ စင္ၾကင္သန္႔စင္ေသာ ကိုယ္စိတ္အမူအရာမ်ားရွိ၏။
၅။ မွန္ေသာ စကားျမဲ၏။ ကတိသစၥာရွိ၏။
၆။ အရာရာ၌ မက္ေမာမႈ ေလာဘနည္း၍ စီးပြားအရာ၌ သမာအာဇီ၀ မွ်တစြာရွိ၏။
၇။ သိမ္းဆည္းတတ္၍ တိုးပြားေအာင္လည္း လုပ္တတ္၏။