စာေရးတိုင္းလည္း
စာေရးဆရာတစ္ေယာက္ မဟုတ္ဘူး...
ကဗ်ာေရးတိုင္းလည္း
ကဗ်ာဆရာတစ္ေယာက္ မဟုတ္ဘူး...
ပန္းခ်ီဆဲြတိုင္းလည္း
ပန္းခ်ီဆရာတစ္ေယာက္ မဟုတ္ဘူး...
ေဆာင္းပါးေရးတိုင္းလည္း
ေ၀ဖန္ေရးသမားတစ္ေယာက္ မဟုတ္ဘူး...
ႏိုင္ငံအေၾကာင္းေရးတိုင္းလည္း
ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ မဟုတ္ဘူး....
လြမ္းတိုင္းလည္း
အလြမ္းသမားတစ္ေယာက္ မဟုတ္ဘူး...
ဘေလာဂ့္ေရးတိုင္းလည္း
ဘေလာဂ့္ဂါတစ္ေယာက္ မဟုတ္ဘူး...
*******
ကဲ မိတ္ေဆြတို႔ေကာ
ဘယ္လိုထင္ျမင္မိပါသလဲ...
အၾကံျပဳတာကို လက္ခံပါတယ္ရွင္...