ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ပိုစ့္ေရးျခင္းကို ရပ္နားထားပါတယ္။