ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ေန႔ သည္ ကမၻာဘေလာဂ့္ဂါမ်ားေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရႊျမန္မာသည္လည္း ဘေလာဂ့္ေဒးႏွင့္အတူ ၂၀၀၆ မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္သို႔ တိုင္ခဲ့ပါေလၿပီ။