ျမန္မာအင္ဖိုတက္တြင္ လုပ္မည့္ အစီအစဥ္ ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ေရႊ႕ဆိုင္းထားပါေၾကာင္း