လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာ

Do all the good you can.
တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေကာင္းက်ဳိးျပဳပါ။

By all means you can.
ျဖစ္ႏုိင္တဲ့နည္းနဲ႔ လုပ္ေပးပါ။

In all the way you can.
နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္နဲ႔ လုပ္ေပးပါ။

In all the places you can.
ေနရာတိုင္းမွာ လုပ္ေပးပါ။

At all times you can.
အျမဲတမ္း တတ္ႏုိင္သမွ် လုပ္ေပးပါ။

To all the people you can.
လူတိုင္းကို တတ္ႏုိင္သမွ် အက်ဳိးေဆာင္ေပးပါ။

As Long as ever you can.
တစ္သက္တာ လုပ္ေပးပါ။