ံ့He who asks a question is a fool for five minutes, but he who does
not ask remains a fool forever. (Chinese Proverb)
ေမးခြန္းေမးေသာသူသည္ ငါးမိနစ္အရူးျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းမေမးေသာသူသည္
ထာ၀ရအရူးျဖစ္သည္။(တရုတ္စကားပံု)


If you can't make a mistake, you can't make anything.
သင္အမွားမျပဳလုပ္ႏိုင္လွ်င္ သင္ဘာမွ် မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါ။


Study while others are sleeping; work while others are loafing;
prepare while others are playing; and dream while others are wishing.
အျခားသူမ်ားအိပ္စက္စဥ္ ပညာဆည္းပူးပါ။အျခားသူမ်ား ေလွ်ာက္သြားစဥ္
အလုပ္လုပ္ပါ။အျခားသူမ်ား ေဆာ့ကစားေနစဥ္ ျပင္ဆင္ပါ။အျခားသူမ်ား
ဆႏၵျပဳေနစဥ္ ကိုယ္စိတ္ကူးယဥ္ပါ။


Concentrate all your thoughts upon the work at hand. The sun's rays do
not burn until brought to a focus.(Alexander Graham Bell)
လက္ရွိအလုပ္မ်ားေပၚတြင္ အာရံုစူးစိုက္ပါ။ေနေရာင္ျခည္မ်ားကို
စုစည္းလိုက္မွသာ မီးထေတာက္ႏိုင္သည္။


A smile can brighten the darkest day.
အၿပံဳးတစ္ခုသည္ အေမွာင္ဆံုးေန႔ကိုပင္ ထိန္လင္းေစႏိုင္သည္။


Always laugh when you can; it is the cheapest medicine.
ရယ္ႏိုင္သမွ်အၿမဲရယ္ေမာပါ။ ၄င္းသည္ ေစ်းအေပါဆံုး ေဆး၀ါးျဖစ္သည္။

Learn all you can from old people.They've gone over the road you must travel.
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားထံမွ ပညာဆည္းပူးပါ။ သင္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္လမ္းကို
သူတို႔ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

Love life and life will love you back.Love people and they will love you back.
ဘ၀ကို ခင္တြယ္ပါ။ဘ၀က သင့္ကိုျပန္၍ခင္တြယ္ပါလိမ့္မည္။ လူသားမ်ားကို
ခင္တြယ္ပါ။လူသားမ်ားက သင့္ကိုျပန္လည္ ခင္တြယ္ ပါ လိမ့္မည္။

You can't turn back the clock but you can wind it up again.
သင္သည္ အခ်ိန္နာရီကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္၍ မရႏိုင္ေသာ္လည္း
ျပန္လည္သံပတ္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိသည္။

Behold the tortoise. He makes progress only when he sticks his neck out.
လိပ္သတၱ၀ါကိုႀကည့္ပါ။႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕၎၏
လည္ပင္းကိုျပဴထုတ္ပါမွ ေရွ႔သို႔ေရြ႔လ်ားသည္။


Wise people learn while they can; fools when they must.
ပညာရွိတို႔သည္ သူတို႔တတ္ႏိုင္တုန္း ပညာကိုသင္ယူၾကသည္။လူမိုက္တို႔သည္
မသင္မျဖစ္ အေျခအေနေရာက္မွသာ ပညာကို သင္ယူ ၾကသည္။

Nobody is perfect. That's why penciles have erasers.
မည္သူမွ် ၿပီးျပည့္စံုသည္မရွိ။ ထို႔ေၾကာင္ ့ခဲတံမ်ားတြင္
ခဲဖ်က္မ်ားရွိရျခင္းျဖစ္သည္။


He who thinks himself to suit everyone will soon whittle himself away.
လူတကာ အဆင္ေျပရေလေအာင္ မိမိကိုယ္မိမိ ျပဳျပင္ေပးသူသည္
မၾကာမီလံုုးပါးပါးသြားလိမ့္မည္။

A child can ask questions that a wise man cannot answer.
ကေလးငယ္တစ္ဦးသည္ ပညာရွိတစ္ေယာက္ေျဖႏိုင္စြမ္း မရွိႏိုင္ေလာက္ေအာင္
ေမးခြန္းမ်ား ေမး ႏိုင္သည္။