မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ပါဠိပါေမာကၡျဖစ္သည္။ မႏၲေလးဇာတိျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ မဟာဝိဇၨာဘဲြ႔ကို ပါဠိဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္တို႔တြင္ အမႈထမ္း၍ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္
အျငိမ္းစား ယူခဲ့သည္။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ အမ်ဳိးသမီး
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ အာရွလူငယ္ အစည္းအ႐ံုးဌာနခ်ဳပ္
အမ်ဳိးသမီးဌာန ဥကၠ႒၊ စစ္ျပီးစ အထက္ျမန္မာျပည္ ဖဆပလအဖဲြ႔၊ အမ်ဳိးသမီးဌာန
ဥကၠ႒တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကုလသမဂၢ
အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး ညီလာခံသို႕ တက္ခဲ့သည္။ အမ္ေအမအုန္းအမည္ျဖင့္ မေလာကီ
(၁၉၄၅ဝ၊ မိန္းမကိစၥ(၁၉၄၅)၊ ဆိုဗီယက္ေလာက (၁၉၄၆)၊ ပါဠိစာေပသမုိင္း
(၁၉၅၆)ႏွင့္ စရိယာပိဋကတ္ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ ေရးသားခဲ့သည္။
ႏုိင္ငံဂုဏ္ရည္ဘဲြ႔ (ဒုတိယဆင့္) ခ်ီးျမွင့္ခံရသည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ
၂၈ ရက္ေန႕တြင္ ကြယ္လြန္သည္။