ေရႊဥေဒါင္းအမည္ခံ ဦးေဖသိန္းျဖစ္သည္။ အဖ ဦးဧရာ၊ အမိေဒၚေရႊတို႔မွ
ဖြားျမင္သည္။ ဇာတိ မႏၱေလးျဖစ္သည္။ ဖြားရက္မွာ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄
ရက္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သီလရွင္ေက်ာင္း၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၊
သာသနာျပဳေက်ာင္းတို႔တြင္ အဆင့္ဆင့္ ပညာသင္ခဲ့ျပီး ကာလကတၱားတကၠသိုလ္၀င္
စာေမးပဲြကို ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ေက်ာင္းဆရာ၊ စာေရး၊
အယ္ဒီတာ စသည္ျဖင့္ အလုပ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ဘ၀အဖံုဖံုတြင္ က်င္လည္ခဲ့သည္။ ၁၉၁၆
ခုႏွစ္တြင္ ၀တၳဳစေရးသည္။ ေရႊဥေဒါင္း၏ ပထမဆံုး၀တၳဳမွာ ရန္ၾကီးေအာင္
ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအထိ ေတြ႕ရေသာ စာရင္းအရ ၀တၳဳရွည္ၾကီး ၁၄ အုပ္ကို ဘာသာျပန္၍
၀တၳဳရွည္ၾကီး ၁၅ အုပ္ကို မွီျငမ္းျပဳေရးသားခဲ့ျပီး
၀တၳဳတိုအေျမာက္အျမားကိုလည္း မွီျငမ္းျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ဘာသာျပန္၍လည္းေကာင္း
ေရးသားခဲ့သည္။ ေရႊဥေဒါင္း၏ ၀တၳဳအမ်ားစုမွာ ဘာသာျပန္အမွီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ပင္ကိုေရး၀တၳဳ ၅ ပုဒ္ႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ က်မ္း ၅ က်မ္း၊ အေထြေထြဗဟုသုတ
က်မ္း ၃ က်မ္း၊ ခရီးသြားမွတ္တမ္း ၁ အုပ္၊ ကိုယ္တိုင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ ၂
အုပ္ကို ေရးသားျပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ ၾကီးပြားေရးက်မ္း ၂ က်မ္းကိုလည္း
ဘာသာျပန္ခဲ့သည္။ သတင္းစာေခါင္းၾကီးမ်ားႏွင့္ ေဆာင္းပါးအမ်ားကိုလည္း
ေရးသားခဲ့သည္။ ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ဂရက္
(ျမန္မာႏိုင္ငံ)ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊
ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု သမၼတႏုိင္ငံတို႔သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ဖူးသည္။
ေျမွာ္တလင့္လင့္ ျဖင့္ ၁၉၅၂ စာေပဗိမာန္ဘာသာျပန္ဆု၊ ေသြးစုပ္ေျမ ျဖင့္
၁၉၅၅ စာေပဗိမာန္ဘာသာျပန္ဆု၊ တစ္သက္တာမွတ္တမ္းႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ားျဖင့္
၁၉၆၁ စာေပဗိမာန္ သုတပေဒသာဆု ရရွိခဲ့သည္။
စံုေထာက္ ေမာင္စံရွား၀တၳဳမ်ားသည္ ထင္ရွားလွသည္။ အျခားထင္ရွားေသာ
အမွီး၀တၳဳမ်ားမွာ ရူပနႏၵီ၊ ရူပကလ်ာနီ၊ ပထမံဆရာသိန္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။
၁၉၇၃ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါသည္။