တကယ္ေတာ့ ဘားကမ့္ဟာ လြတ္လပ္တဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို အေျခခံမယ့္ အျပန္အလွန္
အနီးကပ္ဆံုး ေဆြးေႏြးႏိုင္တဲ့ပဲြေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူက
ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာေတြကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားမယ္ဆိုတာကို ပဲြအတြင္းေရာက္မွသာ
ခံစားသိရွိႏိုင္တဲ့အတြက္ ဘားကမ့္ကို တက္ေရာက္လာသူေတြကသာ ပဲြကို
ပံုေဖာ္သြားၾကတဲ့အတြက္ တစ္ဦးကေန အမ်ားဆိုတဲ့ အစဥ္အမာမဟုတ္ေတာ့ဘဲ
အမ်ားကေန ေနာက္ထပ္ အမ်ားကို ထပ္ျပီး လက္ဆင့္ကမ္းေပးတဲ့
ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘားကမ့္ေတြကို က႑အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္
ဆင္ယင္က်င္းပလာၾကေပမယ့္ ဒီအစဥ္အလာကေတာ့ ေပ်ာက္ပ်က္မသြားဘဲ ပံုမွန္
ေဆြးေႏြးပဲြေတြ ေဟာေျပာပဲြေတြကေန ခဲြထြက္လာခဲ့ျပီး လူၾကီး လူငယ္ ပညာရပ္
နည္းပညာ စတာေတြကို စုစည္းေပါင္းစံုေပးတဲ့ ေပါင္းကူးလို႕လည္း
ေျပာလို႕ရပါတယ္။
ဘားကမ့္ရန္ကုန္ ပထမအၾကိမ္တုန္းကေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ ဘားကမ့္ေတြထက္
ပိုမိုစည္းကားတာကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါတယ္။ ယခုတစ္ၾကိမ္ ဘားကမ့္ရန္ကုန္
ထပ္လုပ္မွာဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ေရာ ရန္ကုန္ျမိဳ႔အတြက္ပါ
ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ က်င္းပတဲ့ ပဲြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ႏုိင္ငံတကာျမိဳ႔ၾကီးေတြနဲ႕ အာရွ အထူးသျဖင့္ အေရွ႔ေတာင္အာရွမွာဆိုရင္လည္း
ဘားကမ့္ေတြကို တစ္ျမိဳ႔ျပီး တစ္ျမိဳ႔၊ ႏုိင္ငံတစ္ခုျပီး တစ္ႏုိင္ငံ
ဆက္လက္က်င္းပလာတာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဘားကမ့္ေတြရဲ႔
ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈကို ခံစားသိရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအၾကိမ္
ဘားကမ့္ရန္ကုန္ကို က်င္းပခဲ့စဥ္က စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူေတြ၊
ပူးေပါင္းပါဝင္သူေတြ၊ တက္ေရာက္သူေတြေၾကာင့္ ကမၻာတစ္ဝွမ္း က်င္းပခဲ့တဲ့
ဘားကမ့္ေတြထဲမွာ အထူးျခားဆံုး တက္ေရာက္သူ အမ်ားဆံုးျဖင့္
ေမာ္ကြန္းတင္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဒီႏွစ္မွာ ဆက္လက္က်င္းပမယ့္ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္
ဘားကမ့္ရန္ကုန္ကိုလည္း ဆက္လက္ေအာင္ျမင္ဖို႕ နည္းပညာနယ္ပယ္နဲ႕
အျခားပညာရပ္နယ္ပယ္အသီးသီးက လူၾကီးလူငယ္မ်ားကို တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကဖို႕
ဖိတ္ေခၚလိုပါတယ္။
တခ်ဳိ႔ႏုိင္ငံေတြမွာ ဘားကမ့္ကို တစ္ၾကိမ္မက က်င္းပခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ Barcamp
NY4, Barcamp Bangkok 4, Barcamp Singapore 2010 အဲလို
နာမည္ေလးေတြတပ္ျပီး က်င္းပၾကပါတယ္။ ပထမတစ္ၾကိမ္တုန္းကေတာ့ ဘားကမ့္ရန္ကုန္
၂၀၁၀ လို႕ အမည္တပ္ခဲ့သလိုပဲ ယခု ဒုတိယအၾကိမ္လုပ္မယ့္ပဲြကိုလည္း Barcamp
YGN2 ဒါမွမဟုတ္ Barcamp Yangon 2 လို႕ သတ္မွတ္ထားတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

ဘားကမ့္ရန္ကုန္ ၂၀၁၁ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကေတာ့
ဘားကမ့္တိုင္းမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြက တညီတညာတည္းရွိတတ္ၾကပါတယ္။
ဘံုရည္မွန္းခ်က္လို႕လည္း ေခၚလို႕ရပါတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ တစ္ဦးနဲ႕ တစ္ဦး၊
တစ္ဖဲြ႔နဲ႕တစ္ဖဲြ႔ ပညာရပ္နယ္ပယ္ေတြနဲ႕ အသိပညာပိုင္း၊ အတတ္ပညာပိုင္း
ကြာျခားခ်က္ေတြကို ပိုမိုက်ဥ္းေျမာင္းသြားေစဖို႕နဲ႕ အတူယွဥ္တဲြ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္တဲ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ
ပိုမိုေပၚေပါက္လာေစဖို႕ နီးကပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကျပီး သာလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့
လူသားအက်ဳိးျပဳ၊ နည္းပညာေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ဖို႕
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္ဖဲြ႔ကေနျပီး ခ်ဳပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လာမႈေတြကို တားဆီးျပီး
လြတ္လပ္တဲ့ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းေတြ နည္းပညာဆိုင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းေတြ
ဆက္လက္ေပၚေပါက္ရွင္သန္ၾကဖို႕ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘားကမ့္ရန္ကုန္ ၂၀၁၁ ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကလည္း ထို႕အတူ
ျပည္တြင္းမွာရွိၾကတဲ့ လူၾကီးလူငယ္ေတြအေနနဲ႕ မိမိတို႕စိတ္ပါဝင္စားစရာ
နယ္ပယ္ေတြမွာ ဝါသနာတူေတြ ပိုမိုစုစည္းေစႏုိင္ဖို႕၊ မိမိတို႕ရရွိထားတဲ့
နည္းပညာေတြ အသိပညာေတာကို အမ်ားသူငွာကို လြတ္လပ္စြာ မၽွေ၀ေစႏုိင္ဖို႕၊
အဖဲြ႔အစည္းေတြခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ပိုမိုျမင့္တက္လာေစရန္
ၾကိဳးစားျပီး ျမန္မာ့သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႕ နည္းပညာ အသိုင္းအ၀ိုင္းကို
လက္ရွိအေနအထားထက္ ပိုမို ပြင့္လင္းလာတဲ့ အခြင့္အလမ္းနဲ႕
ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အေနအထားျဖစ္လာေအာင္ ဝိုင္း၀န္းတည္ေဆာက္ၾကဖို႕ ဆိုတဲ့
ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

ရန္ကုန္ဘားကမ့္ ၂၀၁၁ ကိုေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ ၂၀ ရက္ေတြမွာ
ျမန္မာအင္ဖိုတက္မွာ မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါတယ္။