တံတားေအာက္ေျခ ဘူတာႀကီးမွ
မီးပ်ပ်တို႔ တစ္စတစ္စြန္း
ညိွထြန္းေလၿပီ။
တံတားေပၚက ဓာတ္တိုင္မ်ားလည္း
လြင့္ျဖာေရာင္လွ်ံ သူ႔အားအင္ျဖင့္
တံတားေပၚက လမ္းအစကို
ထြန္းပေခ်ၿပီ။
လိုရာခရီး ပို႔ေဆာင္ေပးဖို႔
တရိပ္ရိပ္ျဖင့္ ခုတ္ေမာင္းလာမည့္
အိုဘယ့္ ရထားငယ္
သင္လာမယ့္အခ်ိန္ ေရာက္ရွိလာၿပီ။
ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာ လူအမ်ားလည္း
ပ်ားမ်ားကဲ့သို႔
ေယာက္ယက္ခတ္လ်က္
သင္လာရာလမ္းဆီ
ေမွ်ာ္ေငးၾကၿပီ။
အခ်ိန္က်ေသာ္
အို ရထားငယ္
သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ
ထမ္းဖို႔အေရး
မွန္မွန္ခုတ္ေမာင္း
လာေခ်ၿပီတကား။