ကံေကာင္းျခင္း ကံဆိုးျခင္းကို ဘယ္သူကမွ လာေရာက္ ဖန္တီးေပးျခင္း မဟုတ္ပါ။
ကိုယ္႔ကံကိုယ္သာလွ်င္ ဖန္တီးေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ကံတရား ဆိုသည္မွာ မိမိိတို႔စိတ္ရင္းထဲမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေစတနာပင္ျဖစ္သည္။
ေစတနာ ေကာင္းလွ်င္ ကံေကာင္းမည္။ ေစတနာဆိုးလွ်င္ ကံဆိုးမည္။
ေစတနာေျဖာင့္ လွ်င္ ကံေျဖာင့္မည္။ ေစတနာေကာက္လွ်င္ ကံေကာက္မည္။

ေတာင္တန္းဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ