လဆန္ခူးေပမို႔ အလွထူးပါဘိ၊
ျမျမဖူးရယ္တဲ့ ခိုင္ေရႊ၀ါ။
တကယ္တမ္းသာျဖင့္ ဘယ္ပန္းေတာ္ စံမတူဘူ႔
နႏၵမူ ဖန္ကူထိပ္မွာလ
ပေစၥကာေခၽြးေတာ္ သိပ္ရတယ္၊ ဧရိပ္ဆာယာ။
တစ္ႏွစ္တြင္ သည္တစ္လေပပ
တစ္လတြင္ တစ္ရက္ထဲ
ခက္ခဲတဲ့ ရက္ဗုဒၶ၊ ပြင့္ရွာၾကစံုၿမိဳင္တြင္း။
ျမဴမင္းလြင္ထန္၊ ၾကဴသင္းတာခ်ိန္ယံမေတာ့
ေရႊ၀တ္ဆံ ငုံတံေညႇာင့္ကယ္ႏွင့္၊
ခါသၾကၤန္ဂိမွာန္ ေရာက္ျပန္ေတာ့၊
သိန္သေရထိန္ေ၀လို႔ ေတာက္တဲ့ျပင္
လမ္းတစ္ေလွ်ာက္သင္းပါဘိ
ဆန္းသေလာက္ မလင္းႏိုင္ဘူး
ပန္းပိေတာက္မင္း။

ေရးသူ ဦးေၾကာ့