လူတစ္ေယာက္သည္ ေကာင္းျမတ္ဖို႔ရန္ ေလးေလးနက္နက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေတြးရေပမည္။ သူတစ္ပါး၏ေနရာ၊ လူအမ်ား၏ေနရာမွာ မိမိကိုယ္ကိုထားၾကည့္ရမည္။ လူသားတို႔၏ ဒုကၡ သုကၡတို႔သည္ မိမိ၏ဒုကၡသုကၡတို႔သည္ မိမိ၏ ဒုကၡသုကၡမ်ား ျဖစ္လာေစရမည္။ စိတ္ထား ေကာင္းမြန္ေရး၏ အႀကီးမားဆုံး ကိရိယာသည္ စိတ္ကူးအေတြးအေခၚပင္ ျဖစ္သည္။

သူမ်ားအေပၚေကာင္းဖို႔ အျမဲႀကိဳးစားပါ။
ကိုယ့္အေပၚ" သူမ်ားမေကာင္းခဲ့ရင္လည္း
နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးပါ။
အဲဒါ စိတ္ထားျမင့္ျမတ္သူတို႔ရဲ႕
က်င့္စဥ္တစ္ခုပဲေပါ့....


ဘ၀မွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈလည္း ရရွိခဲ့ၿပီ
စိတ္ညစ္စရာလည္း ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရၿပီ
ဘယ္လိုပဲ ခံစားခဲ့ရ
ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာ ေနတတ္ရင္
ေက်နပ္စရာႀကီးပါ....