မစင္ၾကယ္ေသာ အေတြးအၾကံစိတ္ကို လိုက္သူသည္
ယခုဘ၀ေရာ ေနာက္ဘ၀ပါ ႏွစ္ဘ၀လုံး
ဆင္းရဲဒုတ္ခေရာက္လိမ့္မည္။
ကိုယ္ျပဳသည့္ မေကာင္းမႈကို ျမင္သည္ႏွင့္အမွ်
ႀကီးမားစြာ ဆင္းရဲပူပန္ရမည္သာ ျဖစ္၏။

whoever follows impure thoughts
suffers in this world and the next.
In both worlds he suffers
And how greatly
when he sees the wrong he has done.