ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ New South Wales ျပည္နယ္ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕ရွိ Navitas ၏ Sydney Institute of Business and Technology (SIBT) မွတဆင့္ ဆစ္ဒနီ ၿမိဳ႕တြင္ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Macquarie University ႏွင့္ Macquarie City Campus တို႔သို႔ တိုက္ရိုက္တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိႏိုင္မည့္ ပညာေရးဆိုင္ ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္အား (၂၀၁၁)ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၅) ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားဟိုတယ္၊ ေတာင္ငူခန္းမ၌ မြန္းလြဲ (၁)နာရီမွ (၃)နာရီထိ က်င္းပျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ၾကာင္း Navitas' Authorized Representative ျဖစ္သည့္ AT&S Co.,Ltd. မွ သိရွိရပါသည္။

 

                 SIBT ၏ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္လိုသူ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းရန္ လိုအပ္ၿပီး စာရင္းေပးသြင္းျခင္းႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေမးျမန္းတိုင္ပင္လိုပါက AT&S Co.,Ltd.အေဆာင္(၅) ၊ အခန္း(၄)၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၊ လွိဳင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုန္း-၅၂၁၁၂၅၊ ၆၅၂၂၈၈၊ ၆၅၂၃၂၀ တို႔သို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ၿပီး အီးေမးလ္ျဖင့္ စာရင္းေပးသြင္းလိုပါကလည္း ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္မည့္သူ၏ အမည္၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္တို႔ႏွင့္အတူ ေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။