ငါ၏ကုိယ္တြင္


ေဒါသဝင္က


ဝင္လာေဒါသ


အႏုိင္ရေအာင္


ေဒါသကင္းစင္


ဘုရားရွင္ကို


ငါလွ်င္ ႀကည္ညိဳမိပါ၏ ။


( မင္းကြန္းဆရာေတာ္ )
" ဗုဒၢေပးေသာ ေဒါသၿငိမ္းေဆး "


ရန္ကို ရန္ခ်င္း တုံ႕ၿပန္ႏွင္း


ၿငိမ္းၿခင္း ကင္းေလသည္။


တိုးသည္ထက္တိုး ရန္မီးပ်ိဳး


ဆိုးထက္ ဆိုးႏုိင္သည္။


ေဒါသမီးလွ်ံ လြန္ၿပင္းထန္


ပ်က္ရန္ စီမံသည္။


ေမတၱာႏွင့္ေၿဖ မုန္းမေၿပ


မႈေပြ တိုးဆင့္မည္။


ေမတၱာတုံ႕ၿပန္ ေမတၱာၿပန္


ေဘးရန္ လုံၿခဳံသည္။


ခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံ ေဒါသမာန္


ကင္းရန္ လိုေပသည္။


ဗုဒၢေဟာႀကား တရားေတာ္အား


ေလးစား က်င့္သင့္သည္။


ဓမၼပဒ ၊ ယမကဝဂ္ ဝတၱဳ