စာဖတ္ဝါသနာရွင္မ်ားအတြက္ စက္တင္ဘာလအတြင္းမွာေတာ့ Reading Club ကို ဇန္နဝါရီလ ၁၄ရက္ေန႔ တြင္ Library and Information Centre ရွိ Self-Access Centre တြင္ ညေန ၅း၃ဝမွ ၇းဝဝ အတြင္း ျပဳလုပ္မွာပါ။ ဒီတစ္ေခါက္ ဖတ္ရႈေဆြးေႏြးမည္႔စာအုပ္ ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ William Bedford ရဲ႕ Whitemen ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ဝင္စားသည္႔ စာၾကည္႔တိုက္အသင္းဝင္မ်ား Library Registration Desk တြင္လာေရာက္ စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ပါျပီ။ ယခုလျပဳလုပ္မည့္ library events အားလုံးကို British Council website တြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။