၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၿပဳလုပ္မည့္ BarCamp Yangon အတြက္ 12 ရက္ေန႔ တြင္ BAK
Centre တြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားပါသည္။
ရန္ကုန္ပဲြကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ - ၂၀ တြင္ Myanmar Info-Tech အေဆာက္အဦတြင္
နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီထိ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။