တာဝတိ ံ ေသ ဧကာ ဒါဌာ၊ ဧကာ ဘုဇဂပူရေက၊ ဂႏၶာေရ ဒႏၱပူရမွိ၊ တာပိဝႏၵာမိ ဓာတုေယာ။

ဧကာဒါဌာ၊ အထက္လက္ယာ စြယ္ေတာ္ ဓာတ္ေတာ္တစ္ဆူသည္၊ တာဝတိ ံေသ၊ တာဝတိ ံ သာနတ္ျပည္၌၊ တိဌတိ၊ တည္ေနကိန္းဝပ္ေတာ္မူ၏။

ဧကာဒါဌာ၊ ေအာက္လက္ယာ စြယ္ေတာ္ဓာတ္တစ္ဆူသည္၊ ဘုဇဂပူရေက၊ နဂါးျပည္၌၊ တိဌတိ၊ တည္ေနကိန္းဝပ္ေတာ္မူ၏။

ဧကာဒါဌာ၊ အထက္လက္ဝဲ စြယ္ေတာ္ဓာတ္တစ္ဆူသည္၊ ဂႏၶာေရ၊ ဂႏၶရတိုင္း(တရုတ္)၌၊ တိဌတိ၊ တည္ေနကိန္းဝပ္ေတာ္မူ၏။

ဧကာဒါဌာ၊ ေအာက္လက္ဝဲ စြယ္ေတာ္ဓာတ္တစ္ဆူသည္၊ ဒႏၱပူရမွိ၊ ကလိဂၤတိုင္း ဒႏၱပူရျပည္(သိီရိလကၤာ)၌၊ တိဌတိ၊ တည္ေနကိန္းဝပ္ေတာ္မူ၏။

တာပိဓာတုေယာ၊ ထိုတိုင္းျပည္ႏိုင္ငံေဒသဌာ နတို ့၌ တည္ေနကိန္းဝပ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြယ္ေတာ္ေလးဆူတို ့ကို၊

အဟံ၊ အကၽြႏု္ပ္သည္၊ ဝႏၵာမိ၊

ဦး ေခါင္းညႊတ္က်ိဳး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ပါ၏၊