ထီးမဆိုင္း၊ တံတိုင္းရိပ္တည္
မလြင့္ေရႊေလွာင္ပ
ဗိုလ္ေသာင္းေထာင္
၀င္မက်ယ္တဲ့ျပင္
ဆြမ္းကပ္သူ လက္မဦးႏိုင္ဘု
မကူးသံက်ာဟည္း၊ တီးတဲ့ေရႊစည္...
ျမင့္၀ွမ္းေယာင္ထင္စႏိုးေပရ
မိုးကပ္ျပဳေရတရည္
အနည္မွ်မၾကြင္း....
ခ်ယားပင္၊ ဒြါဒသင္ခါမလင့္ေပပ
ငံုပြင့္ကာ ၾကဴထုံတဲ့
ေဇယ်ခံု အံ့ဖြယ္ကိုးကို
တိုးစ ၀ပ္ဆင္း....