မန္းျမိဳ႕ရိုး က်ဳံးပတ္လည္ေနရာလည္း အလည္အပတ္ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

လိြဳင္ေကာ္ျမိဳ႕ရဲ႕ အထင္ကရ ေတာင္ကဲြေစတီကိုလည္း သြားေရာက္ခဲ့ပါေသးတယ္။

ဒါကေတာ့ ေလ့လာစရာ အျဖာျဖာနဲ႔ ကစားကြင္းဖန္တီးထားတဲ့ေနရာေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။