ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဥပၸါတသႏၱိေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီး ျဖစ္ပါသည္။
ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးကို အေ၀းကေန ဖူးေျမာ္ႏုိင္ပါသည္။
ဥပၸါတသႏၱိေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးအတြင္း
ဓာတ္ေလွကားအတက္တြင္ျမင္ရပံု