သင့္တြင္ ၅ မိနစ္ခန္႕အခ်ိန္ရွိပါသလား ? ျဗိတိသွ်ေကာင္စီေဆာင္ပုဒ္ ျပိဳင္ပြဲတြင္ပါဝင္လိုပါက ၅မိနစ္ခန္႕သာၾကာမည္ျဖစ္ျပီး ျပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား အထဲမွ အႏိုင္ရရွိသူသည္ ဆုအျဖစ္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ Teaching Centre မွာအခမဲ့ အတန္း တစ္ခုတက္ခြင့္ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျပိဳင္ပြဲကို ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္မတိုင္ခင္ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ျပီး အႏိုင္ရသူ၏အမည္ႏွင့္ ဓါတ္ပုံကို Myanmar Network ေပၚတြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႕တြင္တင္ေပးထားပါမည္။

Read more: Myanmar Network http://www.myanmar-network.net/#ixzz158MNCCq2