5/27/2008

ေတာ္ခရီးၾကီးရြာထိပ္

ကားရပ္လိုက္တာနဲ႔ ၀ိုင္းအံုလာတဲ့လူအုပ္ၾကီးမ်ား

No comments: